Publikacje

Monografie naukowe (autorstwo)

Monografie naukowe (współautorstwo)

 • Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, współautorzy: Frąckowiak W., Gryglewicz S., Stobiecki P., Stradomski M., Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych, 2006 (Monografia nagrodzona Nagrodą Zespołową J.M. Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)

Rozdziały w monografiach naukowych

 • Systemic changes in the financial world and the search for the new paradigm of finance, w: Balling M., Lierman F., Van den Spiegel F., Ayadi R, & Llewellyn D.T., New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation?, SUERF - The European Money and Finance Forum, SUERF, Bruksela-Wiedeń 2012, s. 41-64
 • Preference and Belief Based Models, w: red. H. Kent Baker and John Nofsinger, Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets. - Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons, 2010. s. 351-372,
 • Behavioral Insights into Managerial Finance, w: red. Waldemar Frąckowiak, Cezary Kochalski, Modern Managerial Finance : New Trends and Research Areas. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Poznaniu, 2010. s. 22-36
 • Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych, w: Inwestowanie na rynku kapitałowym, red. Waldemar Tarczyński, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2008, s. 180-197
 • Rola finansowania długoterminowego w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, współautorzy: Frąckowiak W., Gryglewicz S., Stobiecki P., Stradomski M., w : Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. Duraj J., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. s. 61-80
 • Reakcja inwestorów na ogłoszenia raportów kwartalnych spółek notowanych na GPW w Warszawie, w: Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, red. Frąckowiak W., Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001, s. 333-355 (Monografia nagrodzona Nagrodą Zespołową J.M. Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)

Studia i artykuły

 • Do Investor Preferences Drive Corporate Dividend Policy?, International Journal of Management and Economics, Vol. 39, 2013 (współautor Konieczka P.)
 • Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim, Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, w druku (współautor Konieczka P.)
 • IPO Market Timing: The Evidence of the Disposition Effect among Corporate Managers, SSRN Electronic Collection, 2013 (współautor M. Płotnicki).
  • Artykuł był również prezentowany w formie referatu oraz został opublikowany w materiałach konferencyjnych: Proceedings from 20th Global Finance Conference, Monterey, CA, 2013
 • Economic and Behavioral Aspects of the Euro Crisis, ARGUMENTA OECONOMICA, Vol. 31, No. 2, 2013
  • Artykuł prezentowany był wcześniej w formie referatów konferencyjnych i wystąpień:
  • The Euro Crisis: where does it come from and where is it heading? Economic and Behavioral Aspects of the Euro Crisis, w: Shahrokhi M., Pakravan K. (red.), Financial Crises, Systemic Risk & the Future of Capitalism, Chicago: Global Finance Association, 2012
  • Politics, Economics, and Psychology. Different Perspectives on the Euro Crisis, referat wygłoszony podczas konferencji Europe in the World Economy Beyond the Sovereign Debt Crisis, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, maj 2012
  • Political, Economic and Psychological Perspectives on the Euro Crisis, wykład gościnny w Columbia University, Nowy Jork, maj 2012
  • Economic and Behavioral Aspects of the Euro Crisis, wspólne wystąpienie z Philippe’m Maystadtem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, marzec 2012
 • Szybkość procesu upublicznienia spółki a koniunktura giełdowa, w: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami: finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62, Szczecin: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 433-441
 • Polityczne, ekonomiczne i behawioralne aspekty kryzysu w strefie euro, w: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami: upowszechnianie i transfer wyników badań, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Szczecin: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. s. 833-845
 • Genesis of the 2008 Global Financial Crisis and Challenges to the Neoclassical Paradigm of Finance, Global Finance Journal, Volume 22, Issue 3, 2011, Pages 211–216
 • Genesis of the 2008 Global Financial Crisis and Challenges to the Neoclassical Paradigm of Finance, Poznan University of Economics Review, 2011; vol. 11, no. 1, s. 64-72
 • Systemic changes in the financial world and the search for the new paradigm of finance, w: Kaynak E., Harcar T., Challenges and Opportunities of Global Business in the New Millennium: Contemporary Issues and Future Trends, Advances in Global Management Development, Vol. XX. 2011
 • Długoterminowe stopy zwrotu po ogłoszeniu skupu akcji własnych, w: Jajuga K., Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynki finansowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (współautor: A. Zaremba)
 • The Buyback Anomaly on the Polish Capital Market, 18th Global Finance Conference, Bangkok, Tajlandia, 2011 (współautorstwo z A. Zarembą) oraz w: Zarzecki D. (red. nauk.), Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, Finanse Rynki i Ubezpieczenia nr 38, Zeszyty Naukowe nr 640, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011
 • Behavioral Anatomy of the Financial Crisis, Journal of Centrum Cathedra 2010 nr 2 - Pontificia Universidad Catolica del Peru. s. 121-135
 • Systemowe zmiany na rynkach finansowych a poszukiwanie adekwatnej teorii finansów, w: red. W. Frąckowiak, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Poznań : Wydaw. UEP, 2010. s. 98-102
 • Anatomy of Financial Crisis, w: Global Financial Crisis and Future of Capitalism - Fresno : Global Finance Association, 2010. 30 s.
 • Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, BANK I KREDYT 2009 nr 4 - Warszawa : Narodowy Bank Polski (NBP). s. 5-29
 • Generalized Behavioral Asset Pricing Model, IFCAI Journal of Behavioral Finance,
  Vol. VI, No. 1 - Hyderabad : ICFAI University Press, 2009. s. 7-25
 • Źródła i skutki ograniczeń arbitrażu, współautor: Zaremba A., Zarządzanie Finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością - Szczecin : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. s. 243-254
 • From the Efficient Market Hypothesis to Behavioral Finance, Reader. Special Issue Finance 2008 - Hyderabad : ICFAI University Press, 2008. s. 68-76
 • The Disposition Effect Demonstrated on IPO Trading Volume, współautor: Zielonka P., ICFAI Journal of Behavioral Finance, Vol. IV, Number 3, Sep-2007 Issue, s. 40-48
 • Efektywność strategii momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyt nr 462, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński 2007, s. 447-463
 • The Disposition Effect Demonstrated on IPO Trading Volume, w : Proceedings of 14th Annual Global Finance Conference GFC2007, Melbourne : Global Finance Association / La Trobe University Australia, 2007
 • Zachowania stadne a efektywność informacyjna rynku kapitałowego, EKONOMISTA 2007 nr 1, Warszawa : Polska Akademia Nauk (PAN) - Komitet Nauk Ekonomicznych, s. 89-102
 • Ethical Factors in Capital Market. Socially Responsible Investment Versus Unscrupulous Investment, współautor: Ali Akbar Zamin, Argumenta Oeconomica 2006 nr 1-2, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 63-87
 • Aggregate Level Disposition Effect Documented on IPO Trading Volume, współautor: Zielonka P., w: Alternative Perspectives on Finance and Accounting, red. Robinson C., McGoun S., Reiter S., USA : Bucknell University, 2006
 • Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, BANK I KREDYT 2006 nr 8, Warszawa : Narodowy Bank Polski (NBP), s. 37-49
 • Determinants of Corporate Long-Term Capital Policy. Poland vs. France, Germany, and Great Britain: Comparative Approach and Panel Analysis, współautorzy: Frąckowiak W., Gryglewicz S, Stobiecki P., Stradomski M., 32nd Annual Meeting of European Finance Association, Moskwa / Rochester : Social Science Research Network, 2005
 • Are Investors Ethical? Only When They Can Afford It, współautor: Ali Akbar Zamin, w: Proceedings of 2005 Australasian Business and Behavioural Sciences Association Conference - Cairns : Australasian Business and Behavioural Sciences Association, 2005
 • Działalność otwartych funduszy emerytalnych a funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego, BANK I KREDYT 2005 nr 2, Warszawa : Narodowy Bank Polski (NBP), s. 72-79
 • Polityka kształtowania struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, współautorzy: Frąckowiak W., Gryglewicz S, Stobiecki P., Stradomski M., w : Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Kolegium Zarządzania i Finansów, 2005, s. 153-172
 • Przejęcie kontroli finansowane z zewnątrz, Nasz Rynek Kapitałowy 2005 nr 7/8, Kraków : PENETRATOR, s. 39-44
 • Przekształcenia obwarowane paragrafami, Nasz Rynek Kapitałowy 2005 nr 9, Kraków : PENETRATOR, s. 108-111
 • Zachowania inwestora a teoria rynku kapitałowego, EKONOMISTA 2004 nr 3, Warszawa: Polska Akademia Nauk (PAN) - Komitet Nauk Ekonomicznych, s. 379-400
 • Otwarte Fundusze Emerytalne. Szansa, czy zagrożenie dla polskiego rynku kapitałowego?, Zeszyt Naukowy BRE Bank - CASE nr 74, Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, 2004. s. 23-34
 • Inwestowanie w sztukę, współautor: Korzeniowska-Marciniak M., Gazeta Antykwaryczna 2003 nr 11, Kraków : Antiquarius, s. 74-77
 • Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego, Studia Ekonomiczne 2003 nr 3, Warszawa : PAN - PWN, s. 211-226
 • Wykup kredytowany spółki (LBO) – problemy z długiem, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003 nr 1, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu,
 • Rola państwa w procesie wspierania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, współautorzy: Frąckowiak W., Gryglewicz S., Makieła P., Stobiecki P., Stradomski M., Nasz Rynek Kapitałowy 2002 nr 9, Kraków : PENETRATOR, s. 53-65
 • Studium wydarzeń: Reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji, w : Zarządzanie finansami: klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia: materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r., red. Dariusz Zarzecki, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002
 • Reakcja inwestorów. Prognozy wyników finansowych, Nasz Rynek Kapitałowy 2002 nr 2, Kraków : PENETRATOR, s. 89-92
 • Reakcja inwestorów. Kwartalne raporty finansowe, Nasz Rynek Kapitałowy 2002 nr 1, Kraków : PENETRATOR, s. 80-88
 • CAPM - A Satisfactory Theory of Asset Pricing or an Idealistic Myth, w : Economy in Transition : Problems, Ideas, Solutions. Lubniewice 2000., red. Janc A., Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001
 • Sezonowość rozkładu stóp zwrotu a efektywność rynku kapitałowego, w : Rynek pieniężny i kapitałowy: Debiuty ekonomiczne, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000, s. 181-195
 • Z badań nad efektywnością polskiego rynku kapitałowego, w : Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku., red. Czerwińska E., Denek E., Janc A., Sangowski T., Sobiech J., Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000, s. 161-174
 • Efektywność rynku kapitałowego a motywacja inwestorów do poszukiwania i analizy informacji, Nasz Rynek Kapitałowy 2000 nr 12, Kraków : PENETRATOR, s. 53-56
 • Skuteczność reguły filtrów na polskim rynku kapitałowym, Nasz Rynek Kapitałowy 2000 nr 6, Kraków : PENETRATOR, s. 62-68
 • Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie czasowym stop zwrotu, Nasz Rynek Kapitałowy 1999 nr 12 - Kraków : PENETRATOR, s. 54-61
 • Czy rynek można przechytrzyć? Rozważania wokół hipotezy o efektywności rynku kapitałowego, Nasz Rynek Kapitałowy 1999 nr 8, Kraków : PENETRATOR, s. 52-59
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Studium porównawcze spółek brytyjskich i polskich, współautor: Hamrol M., w : Zarządzanie finansami : Materiały konferencji w Spale, Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1999

Podręczniki, skrypty i inne opracowania dydaktyczne

 • Wprowadzenie i funkcjonowanie spółki na giełdzie papierów wartościowych, współautorzy: Sarnowski D., Stobiecki P., Stradomski M., materiał szkoleniowy przygotowany na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach cyklu „Szkoła Giełdowa”, Warszawa 2006
 • Principles of Finance, Master of Commerce Course, University of Adelaide, Australia, 2005 – skrypt w języku angielskim dla studentów studiów podyplomowych
 • Instrumenty pochodne, Warszawa : INFOR, 2002 (skrypt przeznaczony dla uczestników szkoleń zamkniętych)
 • Zasady budowy portfela inwestycyjnego, w: Jak skutecznie inwestować na giełdzie?, red. Frąckowiak W., Poznań : ESKK 2002
 • Inwestowanie w sytuacjach szczególnych, współautor: Lewandowski M., w: Jak skutecznie inwestować na giełdzie?, red. Frąckowiak W., Poznań : ESKK 2002